Malatya 1 Şubesi

7.OLAĞAN GENEL KURULUMUZDA OY KULLANMA ESASLARI

 

Ek - 2

OY KULLANMA SIRASINDA UYULACAK KURALLAR

 

1. Delege seçimleri, serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır.

2. Oy sandıklarının seçim kurulu tarafından üyelerin gözetiminde boş olduğu, bir tutanakla

saptanır. Üyeler, seçim kurulu tarafından hazırlatılan kapalı mahallerde Seçim Kurulu’ndan

alınacak zarfa gizli olarak oy pusulalarını koyup kapatarak oy sandığına atmak suretiyle

oylarını kullanırlar.

3. Listede adı bulunanlar resmi kimlik belgesi göstermek ve listeyi imzalamak suretiyle oy

kullanır.

4. Seçmen listesinin birinci imza sütununu imzalayan üye, oy pusulasını zarfa koyar ve ağzını

kapatarak sandık kurulu huzurunda sandığa atar. Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen

listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.

5. Her üye kendi adına oy kullanır. Vekâletle oy kullanılamaz.

6. Üye oyunu serbest olarak kullanır. Oyunu kullanması esnasında üyeye, hiç kimse hiçbir

şekilde müdahale edemez. Görme engelli üyelerin oy kullanılmasına yardımcı olunması

amacıyla sandık kurulu üyeleri tarafından sağlanacak kolaylık bu hükmün dışındadır.

7. Oylama, kararlaştırılan süreler içinde yapılır. Ancak sürenin sona ermesine rağmen oy

kullanmak için süresinde oy kullanma mahallinde ve oy kullanma sırasında yer alanların oy

kullanmaları sağlanır.

8. Oy kullanma kabininde cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici

veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır.

9. Seçmen listesi ve delege aday listesi, sandık mahallinde seçmenlerin (üyelerin) kolayca

görüp inceleyebilecekleri uygun bir yere asılır.

10. Sandık mahalli, sandık kurulunun görev yaptığı yer ile sandıkların bulunduğu oda, salon,

kat vb kapalı alandır.

11. Sandık çevresi, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 3 metre yarıçaplı

çevredir. Sandık çevresinde, sandık kurulu başkan ve üyeleri ile delege adaylarından başka

kimse bulunamaz. Müşahitler sandığa, oy kullanma kabinini ve tasnif, döküm ve sayım

işlemlerini görebilecekleri bir yakınlıkta bulunabilirler.

12. Sandık başında seçmene (üyeye), vereceği oy hakkında hiçbir kimse müdahale, telkin veya

tavsiyede bulunamaz. Hiçbir seçmen oyunu kullandıktan sonra sandık başında kalamaz.

13. Oy verme günü sandık başına gelen seçmenler (üyeler), sandık kurulu önüne kurul başkanı

tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, hastalar ve engelliler sıra ile bekletilmeden

oylarını verirler.

14. Görme engelli seçmenler (üyeler) kendilerinin belirleyerek sandık kuruluna sözlü olarak

bildirecekleri bir başka kişinin refakatinde oy kullanabilirler. Sandık kurulu başkan veya

üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez, oy

kullanma sırasında yardım edemez.

15. Seçmen, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça, hiç kimse oraya giremez. Ancak oy

pusulasını hazırlamak için kapalı oy verme yerinde normal süreden fazla kalan seçmenler

kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılır.

16. Sandık kurulu başkan veya üyeleri ile seçmenler, oy verme sırasında seçmenlere yardım

etmek amacıyla kapalı oy verme yerine giremez.

17. Oy pusulalarına, mühür dışında başkaca bir işaret konulamaz, yazı yazılamaz; oyun kimin

tarafından kullanıldığını belli eden bir ibare ve işaret konulamaz, imza atılamaz. Bu gibi oy

pusulaları ve zarflar geçersizdir.

18. Oy zarfı içine aynı seçime ilişkin bir oy pusulası konulur. Aynı seçime ilişkin birden fazla

olursa geçersiz sayılır.

19. Delege seçimi oy pusulası üzerinde, o sandık bölgesinden seçilecek delege sayısı kadar kişi

işaretlenir. Oy pusulası haricindeki diğer kâğıtlara yazılan oylar ile mühürsüz veya seçilecek

delege sayısından fazla adayın isminin işaretlendiği oy pusulaları geçersizdir. Seçilecek

delege sayısından az işaretlemeler geçerlidir.

20. Aday olmadığı halde, adı oy pusulasına yazılan ve/veya işaretlenen kişilere verilen oylar

geçersizdir. Bu halde oy pusulasının tümü geçersiz sayılır.

21. Temsilcilik seçimi oy pusulası üzerinde yer alan listelerden birisi işaretlenmek suretiyle oy

kullanılır.

22. Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy sandığı, oy

verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Döküm ve sayım açık olarak yapılır. Oy

verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökümü takip edebilirler. Oyların sayım ve

dökümü, aralıksız devam eder. Sandıktan çıkan zarfların toplamı tutanağa geçirilir.

Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren

seçmen sayısından fazla olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek

şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından

düşülmesi fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı

gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.

23. Tasnif sonuçları temsilcilik seçimleri için Usul ve Esaslar eki (Ek-7), delege seçimleri için

Usul ve Esaslar eki (Ek-5) örnekteki tutanağa geçilerek imzalanır. Adayların aldığı oy

sayıları boş bir oy pusulasında adayların isimlerinin yanına aldıkları oy sayısı yazılmak ve

pusulanın altı, sandık kurulunca imzalanmak suretiyle de tutanağa alınır.

24. Oy kullanan üyelerin tekrar sayım isteği üzerine tekrar sayımı istenen sandık için sayım bir

kez daha tekrarlanır. Tekrarlama işlemi sırasında oy pusulaları istekte bulunanların

gözleriyle görecekleri ve işitecekleri şekilde sayılır ve sonuç tutanağı bağlanır.

25. Seçimlerde birden fazla adayın eşit oy alması durumunda kura yoluna başvurulur. Kura

sandık kurulu tarafından mahallinde hemen yapılır ve sonuç tutanağa işlenir. Bu suretle

sandık bölgesinde delege seçilenler belirlenmiş olur.

26. Birden fazla sandığın kullanıldığı seçimlerde seçim sonuç tutanakları, şube yönetim

kurulunca Usul ve Esaslar eki (Ek-8) örnekteki tutanağa göre birleştirilir.

27. Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar, oy verme düzenini

bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında eylemin niteliğine göre sendika içi disiplin

hükümlerine ve yasal yollara başvurulur.